โครงการ プロジェクト

การศึกษาโครงสร้างสถาบันและองค์กรในการบริหารจัดการอาสาสมัครด้านภัยพิบัติในระดับท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษาภูมิภาค Tohoku

27 มิถุนายน 2019 0 ความคิดเห็น 0 ผู้เข้าร่วม

โครงการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเ์พื่่อศึกษาบทบาทของกฎหมาย และนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน
ส่งเสริมบทบาทของอาสาสมัครในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนใน
การผลักดันบทบาทของอาสาสมัครให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบภายใต้โครงสร้างเชิงสถาบันและ
องค์กรที่่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งศึกษาโครงสร้างเชิงสถาบันและองค์กรในการบริหารจัดการอาสาสมัครด้านภัย
พิบัติในระดับท้องถิ่่นของประเทศญี่่ปุ่น และนำผลการศึกษาที่่ได้มาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย เพื่่อ
ทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบันและอาสาสมัครด้านภัยพิบัติของประเทศไทย 

Login