ความเป็นมา 私たちに関しては

ความเป็นมา

โครงการประสานงาน Japan Watch (สันติไมตรีไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับการริเริ่มขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยสนับสนุนการศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เรื่องญี่ปุ่นที่มีนัยสำคัญต่อประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนโครงการนี้มาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี 2003 บนความตระหนักว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อโลก ภูมิภาค และต่อประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในประเทศ หรือบทบาท และพฤติกรรมการแสดงออกของญี่ปุ่น ส่งผลต่อไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งรวดเร็วรุนแรงและเป็นไปอย่างช้าๆ ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องทำความรู้จักและเข้าใจประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนการพัฒนาประเทศ หรือกำหนดจุดยืนของประเทศ ต่อประเทศญี่ปุ่นและต่อประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการได้ผลิตผลงานในหลายรูปแบบ ทั้งงานวิจัย เอกสารเผยแพร่ (ทั้งในรูปแบบของหนังสือและวารสาร รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ) และการประชุมสัมมนาสาธารณะต่างๆ เพื่อให้ความรู้เรื่องญี่ปุ่นเป็นประโยชน์แก่ผู้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องของไทยและเสริมสร้างความเข้าใจแก่สาธารณชนในสังคมไทยในวงกว้างด้วย

Login