โครงการ プロジェクト

มาตรการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูบูรณะหลังภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น: บทเรียน เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น (กรณีศึกษาจังหวัดคุมะโมะโตะและ จังหวัดเชียงราย)

27 พฤษภาคม 2020 0 ความคิดเห็น 0 ผู้เข้าร่วม

งานวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของมาตรการชดเชยเพื่อการฟื้นฟู: บทเรียน เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษารัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดคุมะโมะโตะและจังหวัดเชียงรายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดคุมะโมะโตะ และเพื่อเสนอผลการศึกษาเรื่องมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดคุมะโมะโตะต่อรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนาผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย แล้วจึงหาบทสรุปอันจะนามาซึ่งการพิจารณาปรับปรุงมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น เหมาะกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น

Login