โครงการ プロジェクト

โครงการ

สนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในด้านการเมือง การปกครอง นโยบายต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องลักษณะ รูปแบบ และความเปลี่ยนแปลงในด้านดังกล่าวอย่างรอบด้าน ครอบคลุม

Login