ฐานข้อมูล データベース

ฐานข้อมูล

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายที่สำคัญ สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่ญี่ปุ่นได้ลงนามไว้ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นในประเทศไทยและนักวิจัยด้านญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย

Login