รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน 現在の問題

รายงานสถานการณ์ปัจจุบัน

เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในญี่ปุ่นในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายในรูปแบบรายงาน การสัมภาษณ์ หรือเอกสารเชิงนโยบาย

Login